نقد دادنامه ٩١٠٩١٣ دادگاه عمومی حقوقی تهران؛ تأثیر عدم رعایت اصل ١٣٩ قانون اساسی بر صحت قرارداد داوری

نوع مقاله : بایسته های نگارش و نقد رأی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه مفید

چکیده

در پروندۀ فوق،‌ خواهان دعوایی به خواستۀ بدواً توقیف عملیات اجرایی رأی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، سپس صدور حکم بر تأیید بی‌اعتباری بند ۹ قرارداد فیمابین با خوانده و لغو شناسایی و اجرای رأی داوری و سایر خسارات دادرسی از جمله حق‌الوکاله وکیل و متعاقباً دادخواست ابطال رأی دادرسی مذکور را مطرح که در جلسۀ اول دادرسی در تبیین خواسته، موضوع خواسته، لغو تصمیم‌ شناسایی و لغو اجرای رأی داوری اتاق بازرگانی لندن اعلام گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات