جرم خودداری از ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع)

10.22106/jcr.2019.100020.1229

چکیده

جرم خودداری از ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار از شایع‌ترین و در عین حال ساده‌ترین جرایم ارتکابی در حوزه بازار سرمایه است که ارتکاب آن هم می‌تواند دارای جنبه تخلفاتی باشد و هم جرم محسوب گردد. دادنامه صادره از شعبه 1063 دادگاه کیفری دو مجتمع اقتصادی تهران نیز که در این مقاله تحلیل گردیده است حائز نکات مهمی از عناصر متشکله این جرم است که در مقایسه با رسیدگی‌های قضایی سالهای قبل بسیار متفاوت است. در این دادنامه نکات مهمی همچون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تعدد جرم، مسئولیت هیأت مدیره شرکت‌ها، عدم تفاوت میان تأخیر و خودداری از ارائه اطلاعات به سازمان و ... مورد توجه قاضی محترم رسیدگی‌کننده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها