جبران خسارات ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در رأی هیئت داوری بورس

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

10.22106/jcr.2019.102414.1238

چکیده

مبنای اصلی تحمیل الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات بر ناشران اوراق بهادار، ایجاد امکان تصمیم‌گیری آگاهانه برای سرمایه‌گذاران است. اگر ناشر اقدام به افشای اطلاعات نادرست کند یا از افشای برخی اطلاعات بااهمیت که اثر قابل‌توجهی بر تصمیم سرمایه‌گذاران دارد، امتناع کند، سرمایه‌گذاران متضرر می‌شوند. در حقوق ایران، علیرغم وجود مستندات قانونی مشخص در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات دعاوی حقوقی زیادی در این خصوص مطرح نشده است. با این حال برخی دعاوی در این زمینه نزد هیأت داوری بورس مطرح شده است و در این مقاله حاضر، به تحلیل به یکی از آراء هیأت داوری بورس در خصوص این موضوع خواهیم پرداخت. آنچه رسیدگی در این پرونده را دشوار نموده است، نحوه احراز رابطه سببیت بین نقض این الزامات و زیان وارده است؛ امری که در نهایت منجر به رد ادعای خواهان گردیده است.

کلیدواژه‌ها