معیار حقوقی تمییز عنوان فعالیت حرفه‌ای در بازار سرمایه

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه مفید

10.22106/jcr.2019.97000.1210

چکیده

از جمله اصطلاحاتی که می‌تواند به تبع تعامل اقتصاد با علم حقوق نقش‌آفرینی داشته باشد، مفهوم فعالیت حرفه‌ای و در پی آن، فعال بازار است. نوشتار حاضر به تحلیل این مدخل از واژگان مهم در حوزۀ بورس و اوراق بهادار پرداخته و با رویکردی حقوقی، مبانی راجع به این مهم را شناسایی می‌کند. در تبیین معنا و ضابطۀ حقوقی فعالیت حرفه‌ای ناظر به مقررات بازار سرمایه، افزون بر ملاکات اقتصادی و رویه‌ای، می‌توان از سنجه‌ و ملاک زمانی، عددی، مکانی و نهایتاً ملاک صلاحیتی بهره‌مند شد. با این وجود، به فراخور رویکرد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، مفهوم فعالیت حرفه‌ای به نحوی محدود به اختلافات داخل در صلاحیت مرجع مقرر شده است. روشن است که اکتفا به دامنه صلاحیتی ماده مورد اشاره، موجب محدود شدن نگرش به ضابطۀ حقوقی در شناخت این مفهوم می‌شود که در پی خود ابعاد دیگر موضوع را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها