اصول و سازوکارهای قانونی تملک قهری جهت اجرای طرح‌های عمومی

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

2 کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

تحصیل اراضی یکی از فعالیت‌ها و برنامه‌های جاری برخی دستگاه‌های دولتی است که به منظور اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی انجام می‌پذیرد. جریان پروندۀ حاضر به این قرار است که ملکی شخصی، توسط خبرگزاری ایرنا مورد تملک قرار گرفته که پیش از آن رابطه و عقد اجاره فیمابین طرفین برقرار بوده است. خواهان(ها) این عمل را مصداق اجرای مواد لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 دانسته و خواستار ابطال تملک خوانده و اقدامات وی در ملک یادشده را داشته‌اند. 

کلیدواژه‌ها