ممنوعیت تولید و واردات توتون و تنباکوی عطر و طعم‌دار

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی؛ مدرس دانشگاه

چکیده

در رأی صادر شده توسط دیوان و درخواست ابطال مصوبۀ شاکیان، یک مفهوم حقوقی مهم وجود دارد که لازم است ابتدا این مفهوم، «خروج و تجاوز از حدود اختیارات» از نظر حقوقی بررسی شود و با درک مفهوم صحیح آن، از بُعد حقوق اداری، به بررسی قسمت‌های مختلف تأکید شده در درخواست و رأی دیوان، شامل حدود اختیارات ستاد کشوری کنترل دخانیات و معاون بهداشت وزارت بهداشت و تحقق یا عدم تحقق تجاوز از اختیار قانونی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها