بررسی مفهوم تحقق تسلیم در عقد اجاره

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسندگان

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس کیش دانشگاه تهران

10.22106/jcr.2020.113779.1278

چکیده

با توجه به آرای صادره که در متن مقاله آمده است، به نظر می‌رسد که باید میان مفهوم تسلیم در عقد اجاره با سایر عقود قائل به تمایز بود؛ چه اینکه تعهد بر تسلیم تا انتهای عقد اجاره بر عهدۀ موجر باقی است و صرف تسلیم مادی عین مستأجره، از تعهد وی نمی‌کاهد و تسلیم عین مستأجره به خودی خود موضوعیت ندارد. عمومات مواد مندرج در باب اجاره این نظریه را تأیید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها