تشکیل الکترونیکی مجامع شرکت‌ها و اعمال حق رأی در آن

نوع مقاله : یادداشت رأی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز

10.22106/jcr.2019.99497.1222

چکیده

در پرونده موضوع یادداشت حاضر، مجمع یکی از شرکت‌های با مسئولیت محدود، به صورت فیزیکی تشکیل می‌شود و برخی از اعضای شرکت نیز از طریق ویدیو کنفرانس، در آن مجمع شرکت می‌کنند. این در حالی است که امکان تشکیل مجمع به صورت مجازی یا نیمه‌مجازی، در اساسنامه شرکت تصریح نگردیده بود و به همین دلیل، متعاقباً سایر اعضای شرکت اقدام به طرح دعوا در دادگاه جهت ابطال صورتجلسه مجمع می‌نمایند و دلیل خود را نیز قانونی نبودن تشکیل مجمع به صورت الکترونیکی و در نتیجه، به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای حاضر در مجمع، جهت برگزاری آن بوده است. ین پرونده، دادگاه بدوی و تجدیدنظر را با این سوال اساسی روبه‌رو ساخته است که آیا برگزاری مجامع به صورت الکترونیکی، مجاز است یا خیر؟

کلیدواژه‌ها