«نقد یک دادنامه بر مبنای صلاحیت مراجع عالی در تبدیل نوع رأی از قرار به حکم »

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دانشجوی دکتری و وکیل پایه یک دادگستری

10.22106/jcr.2023.549323.1395

چکیده

محاکم نخستین قضایی در توصیف نوع رأیی که صادر می‌کنند دارای صلاحیّت عام هستند. در واقع، تشخیص این‌که رأی صادره قرار یا حکم تلقّی شود، با خود دادگاه صادرکننده است. در این حال، دادرس با لحاظ این امر که دادرسی با توجه به ماهیت اختلاف طرفین بوده است یا به دلایلی از ورود در آن ماهیت اجتناب نموده است، وصف حکم یا قرار بودن را در ذیل دادنامه خود قید می‌نماید. منطوق ماده 299 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 مفید همین مطلب است. اما سوالی که در اینجا مورد فحص و تتبع قرار می‌گیرد تا به عنوان دستاورد این پژوهش ارائه گردد این است که چنانچه دادگاه تالی در ارزیابی رأی خود دچار اشتباه شود آیا این اشتباه از سوی مراجع عالی قابل بازنگری است. رویکرد این مقاله در مطالعه به نحو تحلیلی- توصیفی است.

کلیدواژه‌ها