نویسنده = اکبر میرزانژاد جویباری
انتقال طلب و آثار آن

دوره 3، زمستان 1393 (9)، اسفند 1393، صفحه 79-88

10.22106/jcr.2017.25109

اکبر میرزانژاد جویباری


تعهدات ابتدائی و آثار آن (بازخوانی یک رأی)

دوره 3، پاییز 1393 (8)، آذر 1393، صفحه 61-70

10.22106/jcr.2016.23952

اکبر میرزانژاد جویباری