بررسی انتقال حق طرح دعوای تخلیه مورد اجاره تجاری به خریدار در پرتو یک رأی

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

موضوعات