دوره و شماره: دوره 1، زمستان 1391 (1) - شماره پیاپی 1، مرداد 1391، صفحه 1-125 

بایسته های نگارش و نقد رأی

کلیات روش تفسیر آراء قضایی

صفحه 1-21

10.22106/jcr.2012.21383

ستار زرکلام