ارزیابی تاثیر شرایط شکلی اعتبار موافقتنامه داوری در صلاحیت داور بین المللی (شرط داوری مکتوب، شرط داوری ضمنی و شرط داوری به طریق ارجاع و احاله)

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

قاضی دادسرای انتظامی قضات و استادیار دانشگاه

موضوعات