قاعده اعتبار امر مختومه و جا به جایی طرفین دعوا

نوع مقاله : یادداشت رأی

نویسنده

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

چکیده

در پرونده­ی حاضر، خریداران آپارتمانی دادخواست تنظیم سند رسمی علیه فروشنده مطرح نموده­اند. خوانده بدون ایراد خدشه در حقانیت خواسته، آن را منوط به تحقق مطالبات خود دانسته­است. دادگاه با محرز دانستن مالکیت خواهان، حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی نموده­است. محکوم­علیه از حکم مزبور تجدیدنظرخواهی نموده و با طرح ایراد امر مختومه، از صدور حکم قطعی دیگری خبر داده که به درخواست او، در همین موضوع صادر گردیده­است. اما دادگاه این ایراد را علیرغم وحدت اصحاب، موضوع و سبب دعوا، به جهت انقلاب محکوم­له و محکوم­علیه نپذیرفته و با نظر به موافقت نتیجه دو حکم، عدم تمایل محکوم­علیه بر اجرای حکم پیشین و وضعیت دشواری که مجموعه این شرایط برای محکوم­له ایجاد نموده، رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده­است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


کاتوزیان، امیرناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، چاپ ششم، 1383، تهران،  شماره 209