دوره و شماره: دوره 4، پاییز 1394 (12) - شماره پیاپی 12، آبان 1396 

گزارش نشست قضایی

آنی یا مستمر بودن جرایم موضوع قانون اوراق بهادار مصوب 1384

صفحه 110-143

10.22106/jcr.2015.23620

محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی؛ مجید صادق نژاد