وحدت و تهافت رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در آیین دادرسی مدنی (پاییز و زمستان 1391)

نوع مقاله : گزارش رویه قضایی

نویسنده

1 دکتری حقوق خصوصی

2 پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه

چکیده

• رویه قضایی در مورد «ابطال دادخواست به‌علت عدم حضور خواهان جهت اخذ توضیح»
• رویه قضایی در مورد «صدور قرار ابطال دادخواست به‌دلیل عدم ارائه اصول اسناد توسط خواهان»
• تهافت آراء در مورد «اعتراض ثالث اجرایی بر اساس مبایعه‌نامه عادی»
• رویه قضایی در مورد «نحوه طرح دعوای اعتراض شخص ثالث اجرایی و تصمیم دادگاه درخصوص این دعوا»
• رویه قضایی در مورد «اعاده دادرسی بر اساس سند مکتوم»
• رویه قضایی در مورد « وجود اعتبار امر مختومه نسبت به اسباب موجهه حکم»

کلیدواژه‌ها

موضوعات