جستاری در انحلال عقد به وسیله خیار شرط و تخلف از شرط

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی، قاضی دادگستری، کرمانشاه، ایران

2 مستشار دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

10.22106/jcr.2018.91690.1178

چکیده

گاهی شیوه نگارش خیار شرط و خیار تخلف از شرط در ضمن قرارداد به نحوی است که میان مفاهیم، اختلاط روی می‌دهد و توصیف اراده باطنی طرفین را برای حقوقدان دشوار می‌سازد. این مقاله درصدد است ضمن نقد دادنامه، خیار شرط و تخلف از شرط را منقح نماید تا مبانی را برای توصیف قرارداد به دست دادرس داده و کار تحلیل و اتخاذ تصمیم سهل شود و با ارائه پیشنهاد درخصوص مدنظر قراردادن موعد پرداخت به‌عنوان انتهای خیار شرط، از تفسیر این خیار به­عنوان خیار تخلف از شرط به­منظور صحیح‌ دانستن عقد جلوگیری گردد و همچنین با اذن به متعهدٌله برای فسخ ابتدایی و بدون التزام متعهد، در خیار تخلف از شرط، مانع از تضییع حقوق وی شویم.

کلیدواژه‌ها