دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، مهر 1399، صفحه 1-176