امکان صدور حکم بطلان دعوای طلاق شوهر در محاکم خانواده

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

نظر به پیشینة قانون‌گذاری در نظام حقوقی ایران در زمینة اختیار مطلق شوهر در طلاق و به تبع اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مدنی در زمینة رسیدگی به درخواست طلاق زوجه محدود به موارد طلاق قضایی یا وکالت و همچنین با توجه به ماده اصلاحی ۱۱۳۳ قانون مدنی که اجرای طلاق از سوی شوهر را نیز از مسیر دادگاه لازم می‌شمارد؛ این سؤال مطرح می­شود که ورود دادگاه در طلاق به درخواست زوج به چه ترتیبی بوده و آیا قاضی می­تواند حدود اختیار مرد در تصمیم به اجرای صیغة طلاق را با صدور حکم بطلان دعوای طلاق وی محدود سازد یا این‌که ارادة زوج در طلاق اساساٌ مطلق بوده و قابل تحدید نمی­باشد؟ در رأی صادره دادگاه بدوی رودهن، قاضی محترم پرونده به پشتوانه دلایل متعدد مذکور در دادنامه و با توجه به شرایط زوجه، مانع از طلاق زوج شده است که مقالة حاضر مترصد ارزیابی ادلة استنادی این دادنامه می­باشد. 

کلیدواژه‌ها