دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، تیر 1399، صفحه 1-192