تأملی بر آراء صادره از شعب ۲۲۱ دادگاه بدوی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران و ۶۶ دادگاه تجدیدنظر تهران درخصوص تعهد زوج به انتقال سه دانگ از شش دانگ یک باب آپارتمان به زوجه

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

هئیت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

10.22106/jcr.2020.124941.1291

چکیده

آراء قضایی دارای اهدافی می‌باشند. این آراء علاوه بر این‌که نتیجه تلاش دادرسان را درقالب رأی صادره نشان می‌دهند، در راستای حل و فصل خصومت بین اصحاب دعوا، قلع ماده نزاع، احقاق حق و اجرای عدالت نیز هستند. اما رأی آثار دیگری هم دارد که ازجمله می‌توان به تأثیر برشیوه و تفکر قضایی و تفسیر سایر قضات در موضوعات یا احکام مشابه و ایجاد رویه قضایی در مفهوم عام اشاره کرد. مداقه وامعان نظر در آراء صادره از دادگاه‌ها علاوه بر تبیین نقاط ضعف و قوت آراء می‌تواند موجب غنای علمی جامعه حقوقی و تصمیمات قضایی در معنای خاص آن گردد. هدف ازاین نقد، تأمل در آراء صادره از شعب ۲۲۱ دادگاه بدوی مجتمع قضایی شهید مفتح و ۶۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ویژه در مورد عدم تشخیص حقوق دینی و عینی و زیر سؤال رفتن جایگاه قانونی مالکیت خواندگان می‌باشد. واکاوی و نقد آرای فوق نشان می‌دهد چگونه برخی از شعب دادگاه‌ها بدون آشنایی کافی با قانون و توجه به موازین حقوقی می‌توانند با صدور چنین آرایی موجب بی‌اعتمادی شهروندان در مراجعه به دادگاه‌ها را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها