بررسی مسئولیت طرفین در تراکنش متقلبانه وجوه

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

10.22106/jcr.2019.99849.1227

چکیده

پرداخت رکن اساسی تعاملات تجاری در سطح داخلی و بین المللی است و انتقال وجه نیز خواه در شکل سنتی خود، خواه در گونه الکترونیک، به دلیل سرعت، سهولت، قلت هزینه های مترتبه، سال هاست در جهان به عنوان یکی از معمول ترین روش های پرداخت محسوب می شود.
یکی از مهم ترین خطرات محتمل در این عرصه، تراکنش متقلبانه است. لذا یکی از موضوعات بحث برانگیز در این حوزه مسئولیت طرفین در تراکنش غیر مجاز و متقلبانه است. بر مبنای اصول حقوقی و مقررات، در صورت وجود شرایط بانک مسئول خسارات ناشی از انتقال غیر مجاز است. در نظام حقوقی ایران قوانین به طور صریح و شفاف وضعیت تقلب و انتقال غیر مجاز وجوه را مشخص نکرده است لکن با توجه به قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و سایر مقررات از جمله دستورالعمل های صادره از بانک مرکزی،بانک مسئول خسارت های ناشی از ارائه خدمات بانکی می باشند

کلیدواژه‌ها