دوره و شماره: دوره 8، تابستان 1398 (27) - شماره پیاپی 27، تیر 1398، صفحه 1-128 

گزارش نشست قضایی

نوع طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه

صفحه 111-128

10.22106/jcr.2019.106026.1254

مهدی کارچانی؛ گلناز رحیم پور؛ هدی مددی