جنبه‌های جرم‌شناسانه طلاق

نوع مقاله : یادداشت رأی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

10.22106/jcr.2019.106052.1252

چکیده

طلاق پدیده‌ای حقوقی است که علاوه بر برخورداری از آثار حقوقی مثل پایان دادن به عقد نکاح دارای جنبه‌های مختلف اجتماعی و خصوصاً جرم‌شناسانه است. در پرتو این ساز وکار حقوقی است که یک رابطه و نیز یک نهاد اجتماعی دچار فروپاشیده شدن می‌شود. بنابراین، طلاق و در واقع جدایی زن و شوهر از یکدیگر خانواده را از هم جدا و دور ساخته و روابط اجتماعی میان اعضاء آن را به چالش می‌کشاند. همین پیامدها، وضعیت خانواده و شرایط اعضاء آن پس طلاق را از حیث آموزه‌های جرم‌شناسانه بررسی پذیر می‌کند. مشکلات اقتصادی، عاطفی و روانی از جمله تبعات پسا طلاق هستند که هریک از آنها می توانند از مؤلفه@های مطالعه جرم شناسانه طلاق باشند.

کلیدواژه‌ها