اصل مقید بودن دادگاه به حدود کیفرخواست

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد تهران جنوب

10.22106/jcr.2020.104080.1245

چکیده

یکی از اصول حاکم بر محاکمات کیفری، مقید بودن دادگاه به حدود دعوا و کیفرخواست می باشد. در هیچ یک از این قوانین به صراحت تخلف از این اصل دارای چنان اهمیتی که موجب بطلان تصمیمات شود دانسته نشده است. در اینجا این سؤال مطرح می شود که برای به کارگیری ضمانت اجرای بطلان درصورت تخلف از این اصل آیا ضروری است که قانون گذار موارد بطلان رو به صراحت تعیین کند یا بطلان ذاتی صورت می گیرد بدین معنی که نیاز به تصریح قانون گذار نیست؟ اصل مقید بودن دادگاه به حدود کیفرخواست از اصول اساسی دادرسی است که بنیان ساز امور شکلی که بیان گردید می شود که در واقع مربوط به نظم عمومی و از قوانین آمره است و توافق برخلاف آن مؤثر نیست.

کلیدواژه‌ها