پرسش هایی در مورد مرور زمان ماده 318 قانون تجارت در مورد چک و سفته

نوع مقاله : یادداشت رأی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

10.22106/jcr.2018.86853.1161

چکیده

در ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 برای برات و سفته و چک مرور زمان خاص پنج ساله پیش بینی شده است. پس از نسخ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 که احکام عام مرور زمان در مواد 731 به بعد آن آمده بود پرسش هایی در مورد ماده مورد بحث مطرح می شود. اهمّ این پرسش ها عبارت است از: 1- مرور زمان یاد شده در مورد کدام گروه از چک و سفته قابل اعمال است؟ 2- آیا این مرور زمان اکنون نیز دارای اعتبار است؟ 3- آیا دادگاه رأساً می تواند مرور زمان را اعمال کند یا منوط به ایراد خوانده است؟

کلیدواژه‌ها