اثبات نکاح دائم و ثبت واقعه ازدواج

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

کارشناسی ارشد پژوهشکده خانواده، گروه مطالعات بنیادین ارشد حقوق خانواده

10.22106/jcr.2019.92206.1186

چکیده

یکی از قوانین مهمی که در مورد ازدواج تقنین شده و به دلیل اهمیت آن حتی طبق ماده 49 قانون حمایت خانواده وجهه کیفری به خود گرفته است، مساله الزامی بودن ثبت واقعه نکاح می‌باشد. زیرا نکاح امری است قانونی و تشریفاتی، دارای شرایط شکلی خاص و همچنین دارای آثار و ایجاد کننده تکالیف و حقوق متقابل قانونی. واقعه نکاح علاوه بر آنکه طبق ماده ۱۱۰۲ق.م در زمان حیات زوجین دارای آثاری است از جمله آنکه حقوق و تکالیفی را برای زوجین ایجاد می‌کند، پس از فوت یکی نیز بر زندگی طرف دیگر اثرگذار است، مانند آنکه اگر نکاح دائمی باشد زوجین از یکدیگر ارث خواهند برد ولی در صورت منقطع بودن نکاح هیچیک از طرفین داخل در وراث دیگری نخواهند شد. لذا به دلیل اثراتی که نکاح دائم در زمان حیات و بعد از فوت زوجین بر زندگی آنان دارد، قانونگذار زوج را ملزم به ثبت نکاح نموده است.

کلیدواژه‌ها