بررسی و نقد نظریه مشورتی ادارة کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص سود مازاد بر نرخ مصوب در پرونده‌های مختومة تسهیلات بانکی (ناظر به رأی وحدت رویة دیوان عالی کشور به شماره 794)

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

قائم مقام پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه

چکیده

رأی وحدت رویه شماره 794، در تاریخ 21 مردادماه 1399 ناظر بر بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطاء تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی صادر شد که بر اساس آن "... شرط مندرج در قرارداد اعطاء تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است...". متعاقب آن، سوالی درخصوص امکان طرح مجدد پرونده‌های تسهیلاتی تسویه‌شده و نیز دعاوی که حکم قطعی درخصوص آن‌ها صادر شده است به اداره کل حقوقی قوه قضاییه واصل شد. بند "الف" از پاسخ اداره حقوقی، با عنایت به بطلان شروط نرخ سود، نسبت به مازاد، صرف‌نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده تسهیلاتی در بانک، امکان طرح دعوی ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی را مجاز و دادگاه‌ها را مکلف به رسیدگی اعلام می‌کند، و در بند "ب" با استناد به انصراف رأی وحدت رویه از پرونده‌های تسویه‌شده و دعاوی که حکم قطعی درخصوص آن صادر شده است، و نیز اقتضا نظم عمومی اقتصادی، دعاوی ناظر به این دو دسته را قابل استماع نمی‌داند. که تحلیل نظریه، حاکی از آن است که اولاً قابلیت جمع بین حکم بند الف و ب نظریه، وجود ندارد و ثانیاً نسبت حکم و استدلال مندرج در بند "الف" به بند "ب" نیز از منظر اولویت و حکومت یکی بر دیگری بررسی می‌گردد. درنهایت به نظر می‌رسد بتوان گفت کسانی که پیش از صدور رأی وحدت رویه، پرونده تسهیلاتی خود را بدون مراجعه به دادگاه تسویه نموده‌اند و نیز افرادی که دعوایشان مبنی بر ابطال شرط نرخ سود، نسبت به مازاد، با حکم قطعی رد شده است، می‌توانند در دادگاه برای استرداد وجوه اضافی پرداختی، اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها