توصیف طریقه شکایت (آیا توصیف اعاده دادرسی به فرجام‌خواهی میسر است؟)

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها