نشست علمی تأثیر قید عندالاستطاعه بودن مهریه بر حق حبس زوجه

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی

10.22106/jcr.2020.55117.1043