نقد رأی مربوط به ترک انفاق در دوران عقد

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه شهید بهشتی

10.22106/jcr.2018.92068.1182

چکیده

نقد عالمانه تکلمه ای برای رشد و تطور است.در فرهنگ عرفی ما تداعیات منفی به همراه دارد ولی در واقع نقد داعیه اصلاح و سازندگی دارد .فاصله بین نقد عالمانه با نقد کور خط باریکی است به نام عدالت، که اگر رعایت شود، رشد را به همراه دارد و اگر مغفول بماندتخمه های به جز رخوت به همراه نخواهد داشت. درفرایند صدور رأی در دعاوی خانواده علاو بر مؤلفه های قانونی باید به مؤلفه ها و معیارهای علمی هم توجهه کرد. متاسفانه قانونگذار بدون توجه به مؤلفه های علمی قانونگذاری میکند و قضات بدون توجه به مؤلفه و معیارهای علمی ارایی را صادر میکنند که باعث از هم پاشیدن ونابودی نهاد خانواده میشود. در صورتی که قضات برای صدور رأی باید علاو بر رعایت موارد شکلی رأی، و رعایت نظم درنگارش رأی به موراد ماهوی از جمله عدالت ترمیمی و اصل پایداری و نهاد خانواده بیش از بیش توجه کنند.

کلیدواژه‌ها