تجمیع حقوق مالی زوجه پس از طلاق

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

با ارزیابی و تحلیل نقادانه آرای قضایی، ضمن پی بردن به استدلالات متقن، میتوان ایراداتی را نیز یافت که ابراز و بیان آنها، از آن جهت که از تکرار مجدد چنین ایراداتی جلوگیری شود، برای اعتلای علم حقوق و تقویت سیستم قضایی درفرایند صدور رای بسیار سودمند است. نوشتار پیش رو با تحلیل شکلی و ماهوی رایی با موضوع صدور گواهی عدم امکان سازش، در همین راستا گام برداشته است.

کلیدواژه‌ها