نقد رأی پرداخت وجه نقد به عنوان نفقه

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه شهید بهشتی، کاراموز وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز

چکیده

فارغ ار حوزه ای خاص، نقد فی نفسه دارای آثار مثبت فراوان و غیرقابل انکاری است، حصول این پیشرفت در این حوزه مستلزم اعمال نقد به شکل سازنده است. مادامی که نقدی نباشد، تصور حصول پیشرفت دشوار خواهد بود. این مهم در حوزه ارا صادره توسط محاکم اهمیت دو چندان دارد. در این نوشتار سعی بر این بوده است که در وهله نخست، دادنامه ای با موضوع پرداخت وجه نقد به عنوان نفقه از جوانب مختلف مورد نقد صحیح و مبتنی بر اصول درست انجام گردد و در وهله دوم پیشنهاداتی جهت بهبود وضع موجود ارائه خواهد شد

کلیدواژه‌ها