جایگاه علم در سطوح مختلف قصد در حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسندگان

1 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، قاضی دادگستری، ایلام، ایران

2 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، قاضی و رئیس دادگستری ایلام، ایلام، ایران

3 کارشناس ارشدحقوق جزا و جرم شناسی ، قاضی دادگستری، شیراز، ایران

چکیده

رکن روانی مرتکب به عنوان یکی از پرچالش‌ترین اجزاء سازنده در باب تحقق جرائم، در حقوق کیفری ملی است. در سیستم حقوق کیفری ایران تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع علم مرتکب، هیچگاه به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته بود، در قانون مجازات اسلامی در ذیل رکن روانی، به علم مرتکب برای تحقق جرائم و توجه مسئولیت کیفری نسبت به مرتکبین اشاره است. اما با وجود، پیش بینی این مقررات، به علت استفاده از عبارات مبهم در تعریف علم، همچنان این امر از حیث مفهوم شناسی با چالش مواجه می‌باشد. از این رو در این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی این موضوع بررسی شده، و دستاورد‌های این پژوهش شامل مشخص نمودن؛ مفهوم علم در حقوق کیفری ملی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات