دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، دی 1400، صفحه 1-144 

نقدِ رأی محور

موارد لزوم و آثار تفکیک دعاوی

صفحه 15-22

10.22106/jcr.2022.538879.1357

ریما امیراقدم؛ زهرا بختیاری