اثر اصل نسبی بودن در تشکیل تعهدات و تحلیل آن در دادرسی تجاری

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

2 دانشگاه علم وهنر یزد

چکیده

اصل نسبی بودن تعهدات یکی از اصول مهم است که شناخت آن در تحلیل آثار عقد موثر است. در قرار داد های تجاری گاه ناقل با سوء استفاده از وضعیت عدم صحت عقد بر بخشی که حقوق ثالث تضییع شده قصد سوء استفاده و ابطال کل عقد و تعهدات خود را دارد. در عقود خود ساخته بیع کل شرکت این مساله با اختلاط حقوق شرکت و شریک پیچیده تر می شود. در دادرسی های تجاری شناخت دقیق از این بخش ها و عدم تعجیل در اعلام بطلان برای حفظ عقود و امنیت تجاری ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها