دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، تیر 1401 

نقدِ رأی محور

نقد رویه قضایی ناظر بر تنظیم سند رسمی بیع خودرو

صفحه 101-79

10.22106/jcr.2022.540340.1367

سعید نصراله زاده خراسانی؛ منصور ضیائیان