نقد رویه قضایی ناظر بر تنظیم سند رسمی بیع خودرو

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه قم

چکیده

اختلاف نظرهای حقوق دانان بر سر نحوه ثبت بیع خودرو علیرغم نبود قانونی شفاف و روشن موجب شد تا نظام قضایی و اجرایی کشور بر سر این موضوع دچار چالش شوند. نظام قضایی که پیشتر مدافع ثبت بیع خودرو در دفاتر اسناد رسمی بود الان در بسیاری از موارد با نقض استدلال های پیشین معتقد به کفایت تعویض پللاک و صدور برگ سبز در بیع خودرو است. در این خصوص نظرات مشورتی و آرائی که از محاکم یا هیات عمومی صادر شده عمدتا دلالت بر لزوم ثبت رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی دارد. اما برخی دادستان‌های استانی و دادستان کل کشور معتقد به کفایت تعویض پلاک و صدور برگ سبز می‌باشند و در این خصوص دستورات و بخشنامه‌هایی نیز صادر کرده‌اند تا در صیانت از حقوق عامه فعال باشند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، با مطالعه قوانین، مقررات و اسناد الزام‌آور به این سوال جواب می‌دهیم که ثبت رسمی بیع خودرو یا عدم ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی چگونه می‌تواند به حفظ و احیای حقوق عامه بینجامد؟ همچنین این سوالات که نقش دادستان‌ها برای صیانت از حقوق عامه در قضیه بیع خودرو چیست؟ آیا تعویض پلاک و صدور برگ سبز به تنهایی می‌تواند مبین سند رسمی دال بر انتقال مالکیت باشد؟ در نهایت پس از بررسی‌های مختلف به این نتیجه می‌رسیم که دادستان نمی‌تواند در حمایت از حقوق عامه به کفایت تعویض پلاک بجای ثبت رسمی بیع خودرو دستور دهد.
واژگان کلیدی: انتظار مشروع، حکمرانی خوب، سند رسمی خودرو، دادستان، حقوق عامه

کلیدواژه‌ها