منع ملاقات با فرزند مشترک در تقابل با مصلحت کودک

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسنده

وکیل دادگستری و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

چکیده

مقاله حاضر موضوع منع ملاقات با فرزند مشترک را به عنوان موضوع حکم صادره که در ابتدای مقاله و همچنین در پیوست ذکر گردیده با نگرش بر مصلحت کودک در اسناد بین المللی و حقوق داخلی و همچنین نگاه روانشناسانه مورد نقد و بررسی قرار داده و در خاتمه موارد امکان صدور حکم منع ملاقات را ذکر می نماید(این چکیده جهت قید در اصل مقاله ذکر نشده است)

کلیدواژه‌ها

موضوعات