دوره و شماره: دوره 5، پاییز 1395 (16) - شماره پیاپی 16، خرداد 1397، صفحه 17-144 

نقدِ موضوع محور

بزه اختلاس توام با جعل در پرتو نقد یک رای

صفحه 95-105

10.22106/jcr.2017.29702

ابولفضل یوسفی؛ طاهره دهقانی