گزارش نشست قضائی با موضوع: ذی‌نفع دعوای ابطال گواهینامه اختراع با نگاه به رویه قضائی

نوع مقاله : گزارش نشست قضایی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه

چکیده

در مورد ابطال گواهینامه اختراع ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را از جانب «ذی‌نفع» ممکن می‌دانست و مطابق ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز هر «ذی‌نفع» می‌تواند ابطال گواهینامه اختراع را از دادگاه درخواست نماید. در هیچ یک از قوانین مزبور، تعریفی از ذی‌نفع به عمل نیامده است فلذا تشخیص ذی‌نفع با توجه به عمومات آئین دادرسی مدنی با دادگاه خواهد بود. تعیین ذی‌نفع در این دعوی با توجه ویژگی نفع عمومی نهفته در حقوق اختراعات، محرومیت جامعه از استفاده آزادانه از اختراع با ثبت آن و متأثر ساختن عموم فعالان حوزه مربوط به اختراع حائز اهمیتی دوچندان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات