دوره و شماره: دوره 5، زمستان 1395 (17) - شماره پیاپی 17، آبان 1397، صفحه 1-183 

نقدِ رأی محور

حق حبس در عقود غیر تملیکی

صفحه 83-94

10.22106/jcr.2018.52770.1022

محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی