نقد دادنامه شماره دیوان 170/86 مورخ 20/3/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با هیات‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

چکیده

دیوان محاسبات کشور به عنوان یک موسسه دولتی در درون خود دارای هیات‌هایی است که برای رسیدگی به تخلفات اداری و مالی در چارچوب قانون دیوان محاسبات کشور تشکیل می‌شوند. در ارتباط با آرا این هیات‌ها ابهامات و سوالاتی مطرح می‌شود از جمله اینکه: آیا آرا این هیات‌ها قطعی است؟ آیا این آرا، قابل اعتراض در مرجع دیگری خارج از دیوان محاسبات نیستند؟ آرا این مراجع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی ناظر بر مراجع اختصاصی دادرسی اداری می‌باشند؟ مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرا این هیات‌ها قطعی است و نمی‌توان نسبت به آن‌ها در دیوان عدالت اداری اعتراض نمود. در این پژوهش به نقد رای صادره از هیات عمومی می‌پردازیم و برای درستی دیدگاه مطرح شده در این پژوهش، چند رای دیگر هیات عمومی نیز مورد توجه قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات