اثر تفکیک جهات دعوی طلاق از ناحیه زوجه

نوع مقاله : یادداشت رأی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

تفکیک جهات دعوی طلاق از ناحیه زوجه دارای آثار و اهمیت بسیاری است. به طوریکه خلط این جهات، منجر به تضییع حق زوجه در این دعوی می شود. رأی حاضر نمونه ای از اشتباه قضات در عدم تفکیک صحیح جهات دعوی طلاق می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات