اثر قید عند الاستطاعه بودن مهریه بر حق حبس زوجه

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

پِوهشگر پِوهشگاه قوه قضاییه

چکیده

رای مورد بررسی به دلیل دو مقدمه مورد مناقشه است، مقدمه اول آنکه عندالاستطاعه بودن مهریه به معنای حال و منجز نبودن مهریه است و مقدمه دوم انکه زوجه هنگامی می‌نواند از حق حبس مندرح در ماده قانونی مذکور استفاده کند که مهریه او در عقدنامه حال باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات