اصل « لزوم ارائه تمامی جهات قانونی در دعوا » در رویه قضایی فرانسه

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه

چکیده

خواهان مکلف است تمامی جهات قانونی را که از نظر وی مبنای دعوا را تشکیل می‌دهد در دادرسی راجع به نخستین دعوای اقامه شده ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات