گزارش وحدت و تهافت رویه قضایی در امور تجاری ( سال 1392) – قسمت دوم

نوع مقاله : گزارش رویه قضایی

نویسنده

چکیده

• وحدت رویه قضایی در خصوص « اصل حاکم بر ظهرنویسی در اسناد تجاری»
• وحدت رویه قضایی در خصوص «حفظ حقوق دارنده با حسن نیت در فرض امانی بودن چک»
• وحدت رویه قضایی در خصوص « امکان تقاضای تأخیر تأدیه چک بعد از اجرا از طریق ثبت »

کلیدواژه‌ها

موضوعات