گزارش رویه‌ شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت سوم

نوع مقاله : گزارش رویه قضایی

نویسنده

چکیده

متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیت‌های ویژه و دارای شقوق متنوع در رویه‌ شش ماه نخست سال 93 می‌باشد. در اینجا وضعیت‌های ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همین‌طور فراتر از صرف رویه‌ شش ماه نخست 93 در هر مورد که در آراء صادره از مهر ماه 91 تا پایان سال 92، آراء ایجادکننده‌ رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع موجود بوده، آورده شده است.

کلیدواژه‌ها