دوره و شماره: دوره 6، زمستان 1396 (21) - شماره پیاپی 21، مهر 1398، صفحه 1-225 

نقدِ رأی محور

نقد رأی بلانکو

صفحه 161-175

10.22106/jcr.2018.84044.1148

سعید خانی والی زاده