تحلیل اثر قید عندالستطاعه در آراء محاکم از دو منظر ماهیت مهریه و حق حبس زوجه (منظر اول)

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسندگان

1 حوزه علمیه قم

2 پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه

موضوعات